خدمات گمرکی

خدمات گمرکی

خدمات گمرکی

مهران رود سهنددرراستای ماموریت شرکتی خود امور مربوط به خدمات بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید. برخی ازاین محورهای خدمات به صورت زیر است :

  • ترخیص کالا درکم ترین زمان و با کم ترین هزینه درکلیه گمرکات کشور
  • ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
  • مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی
  • ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده